MAMABÜS ENDÜSTRİYEL YEMEK ÜRETİMİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ...MAMABÜS ENDÜSTRİYEL YEMEK ÜRÜETİMİ SAN. TİC. AŞ... tarafından hazırlanmıştır.

 

1. Kişisel Verilerin Toplanası, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz şirketimizin ticari faaliyetine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik veya otomatik olmayan yollarla şirketimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi sosyal medya mecrları, ve benzeri vasıtalarla sözlü  yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizle ilişkiniz devam ettiği sürece oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek, dijital veya fiziksel ortamlarda muhafaza altına alınacaktır

 

Toplanan Kişisel verileriniz;

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme/şikayet süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

2.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz için ihtiyaç duyfuğumuz çalışmaların şirket birimlerimiz tarafından yapılması ve sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni kullanım alışkanlıklari ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkileri içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (şirketimiz tarafından müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb) şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin insan kaynaklaır politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,  KVKK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ilgili diğer kişi veya kurumlara aktarılabilecektir.

 

3. Kişisel Veri Toplamının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz her türlü sözlü yazılı ya da elektronik ortamda yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeplerden dolayı toplanan kişisel verileriniz KVKK ‘nın 5. Ve 6.maddelernde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

4. Kişisel veri Sahiplerinin KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan Hakları

KVKK nın istisnalar başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haller  saklı kalmak kaydıya Kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini
  • İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme
  • İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar Yolu Caddesi Kaya Milenyum İş Merkezi Kat5 no: 127 Büyükçekmece İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletebilirsiniz.

 

 

5. Değişiklikler

6698 sayılı KVKK da olabilecek değişiklikler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek ilke ve esaslar dahilinde iş bu aydınlatma metninde güncelleme yapma hakkını saklı kılar.